Sandefjords Klubselskap

  • stiftet 8.mai 1914
  • formål: ”klubvirksomhet av selskaplig art"
  • ca 300 medlemmer
  • lokaler i Park Hotell

Stiftelsen av klubben
Hvalfangsten på sydlige breddegrader ved begynnelsen av 1900-tallet, skapte oppsving i byen, og behov for økt hotellkapasitet førte til etablering av Hotell Atlantic. Personene bak byggingen av Atlantic tok også initiativ til å skaffe byen hensiktsmessige lokaler for " klub- og børsvirksomhet " som det heter i firmaanmeldelsen.

Da hotellet nærmet seg ferdigstillelse, ble det invitert til stiftelsesmøte for Sandefjords Klubselskap den 8.mai 1914. Konsul Johan Bryde ble klubbens første formann, torsdager ble vedtatt som fast klubbaften og medlemstallet ble satt til maksimum 60.

Medlemstall og rekruttering
Utviklingen i medlemstall har senere vokst, og lokalene i hotell Atlantic ble etter hvert for små. Dette førte til at sentrale klubbmedlemmer engasjerte seg i byggingen av Hvalfangstens Hus / Park Hotell som sto ferdig i 1959. Nye hensiktsmessige lokaler for klubben ble innpasset der. I dag er medlemstallet begrenset til 145 innenbys medlemmer. I tillegg kommer seniormedlemmer og utenbys medlemmer, slik at samlet medlemsmasse er ca. 300.
Nye medlemmer velges inn etter forslag fra klubbmedlemmene.

Arrangementer / klubblivet
Annenhver torsdag arrangeres det spiseaften (sommeren unntatt). Torsk står på menyen om mulig. Tradisjonen med arrangement av nyttårsball fra det første ballet i 1919 er videreført, men avholdes ikke hvert år, toppåret den sener tid var årtusenskiftet. Det samme gjelder "Grisefesten"; et utvidet julebord ispedd kultur og musikk fra klubbens egne medlemmer. Lokalene benyttes også av medlemmene til bridge og andre mer uformelle arrangementer og sammenkomster. Oppslutningen om klubbens arrangementer er stabil og god og dekker fortsatt det behov som stifterne ønsket Sandefjords Klubselskap skulle ivareta.

Tilbake